log in

#MTVTrivia Όροι και προϋποθέσεις

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “MTV TRIVIA”  1.Ο διαγωνισμός “MTV TRIVIA” διοργανώνεται από την εταιρεία

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “MTV TRIVIA” 

  1. 1.Ο διαγωνισμός “MTV TRIVIA” διοργανώνεται από την εταιρεία, Ραδιοτηλεόραση Πειραιάς Ανώνυμος Εταιρεία, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094510085, ΦΑΕ Αθηνών καλούμενη στο εξής «MTV Greece»
  2. 2.Στο διαγωνισμό “MTV TRIVIA” μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος  άνω των 18 ετών. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “MTV TRIVIA” οι εργαζόμενοι στην εταιρεία MTV Greece , καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοί τους. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.
  3. 3.Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό  θα πρέπει α) να συμπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων τους στην φόρμα συμμετοχής β) να απαντήσουν σωστά σε μια ερώτηση που θα θέσει η MTV Greece γ) να αναρτήσουν μια προσωπική φωτογραφία τους (selfie) στις υποσελίδες του σταθμού στα social Media. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. 
  4. 4.Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν κληρώσεως μεταξύ όσων απήντησαν ορθά στην τεθείσα ερώτηση και ανήρτησαν προσωπική φωτογραφία με την διαδικασία που περιγράφεται ρητά κατωτέρω
  5. 5.Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 1/8/2014  και ώρα 10:00 π.μ.και λήγει την 26η/9/2014 και ώρα 18:00 μ.μ.. Η MTV Greece  διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους  ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού “MTV TRIVIA” ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
  6. 6.Ο διαγωνισμόs “MTV TRIVIA” θα λάβει  χώρα  σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mtvgreece.gr . H συμμετοχή σ’ αυτόν προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΜΤVGreece δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
  7. 7.Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού “MTV TRIVIA”  επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού όπως επίσης και τους Όρους Χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας.
  8. 8.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία: Κάθε συμμετέχων θα απαντά στην ερώτηση που τίθεταιστις υποδελίδες τους σταθμού στα social media Instagram και Twitter. Έκαστος επισκέπτης / συμμετέχων έχει δικαίωμα να δίδει μια απάντηση στις ερωτήσεις που τίθενται on air σε εκπομπές του σταθμού και να αναρτά μια προσωπική του φωτογραφία (selfie) στις ως άνω ιστοσελίδες. Καθ΄όλη την διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδεικνύονται ένας (1) νικητής ανά εβδομάδα. Οι συμμετοχές που γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή (με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα για την οποία μπορούν να συμμετάσχουν από Παρασκευή 1/8 έως Παρασκευή 8/8/2014) θα τίθενται υπό κλήρωση και θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής ανά εβδομάδα και ένας επιλαχών (συνολικά 8 κληρώσεις καθ΄όλη την διάρκεια του διαγωνισμού). Θα προκύψουν συνολικά 8 νικητές στο τέλος του διαγωνισμού και ισάριθμοι επιλαχόντες
  9. 9.Η γνωστοποίηση στο κοινό του νικητή του διαγωνισμού για κάθε εβδομάδα θα λαμβάνει χώρα (με επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυμα του MTVGreece) κάθε Σάββατο περί ώρα 10:00.  Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα προκύπτουν μετά από διαδοχικές κληρώσεις μεταξύ των συμμετεχόντων (που πληρούν τις προϋποθέσεις)οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αποστόλου Παύλου αρ.4 στο Μαρούσι Αττικής, παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Χριστοδούλου (τηλ. 6947678049). Το έπαθλο για κάθε νικητή είναι μια MTV bag (συσκευασία με διάφορα δώρα που θα παραδοθεί στον νικητή). Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή, ή αυτός αρνηθείνα παραλάβει το έπαθλο σε προθεσμία 48 ωρών από την ειδοποίησή του από την MTVGreece, τότε το δώρο θα διατεθεί στον επιλαχόντα με τους ίδιους όρους. Ρητά διευκρινίζεται ότι για έκαστο νικητή αντιστοιχεί ένας επιλαχών ο οποίος θα  κάνει χρήση του δώρου του σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παραλαβή από τον ίδιο. Ο νικητής θα παραλάβει ο ίδιος το έπαθλο κατόπιν των οδηγιών που θα του υποδειχθούν από την MTVGreece. Για την παράδοση του δώρου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για την ταυτοποίηση των στοιχείων του νικητή.  

10. Προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι  να μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμόκαι να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα στοιχεία στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα που θα υπάρχει στις υποσελίδες των social Media να απαντήσουν στην τεθείσα ερώτηση η οποία θα δημοσιευτεί μέσω εκπομπών του σταθμού και να αναρτήσουν selfie φωτογραφία. 

11. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. H ΜΤV δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής των στοιχείων των συμμετεχόντων. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριόριστων αριθμών συμμετοχών.Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΜΤVGreece δεν φέρει  καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που τρίτος, επισκέπτης των ιστοσελίδων συμμετοχής αναρτήσει φωτογραφία που δεν εμφανίζει τον ίδιο χωρίς την συναίνεση του εμφανιζόμενου προσώπου ή ο οποίος καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβάλει την πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων – σχεδιαστών επί των έργων τους. Περαιτέρω, ρητά διευκρινίζεται ότι οι επισκέπτες -  συμμετέχοντες ρητά απαγορεύεται να αναρτούν περιεχόμενο το οποίο αποτελεί δεν αποτελεί πρωτότυπη πνευματική  δημιουργία τους και σε περίπτωση προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσβολή επί των δικαιωμάτων των πραγματικών δημιουργών είναι οι συμμετέχοντες, ρητά απαλλασσόμενης της MTVGreece από κάθε ευθύνη. Διευκρινίζεται ότι η MTVGreece δεν έχει την διακριτική ευχέρεια πραγματοποίησης προληπτικού ελέγχου επί της πατρότητας των έργων που αναρτώνται, την ευθύνη ανάρτησης των οποίων φέρουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που τρίτος, συμμετέχων ή επισκέπτης υποβάλλει επώνυμη καταγγελία περί ανάρτησης φωτογραφικού υλικού τρίτου δημιουργού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας  περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), η MTVGreece για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, θα εξετάζει την βασιμότητα της καταγγελίας και έχει το απεριόριστο δικαίωμα, αφού πρώτα ενημερώσει τον συμμετέχοντα, να απορρίψει την συμμετοχή, ακόμη και μετά την ανάδειξή της ως νικηφόρα. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες δια της αναρτήσεώς τους Περαιτέρω, δια της παρούσης οι συμμετέχοντες ρητά εγγυώνται και δηλώνουν, ότι δια της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται ότι παραχωρούν κάθε δικαίωμά τους επί της δημιουργίας τους (έργο) στην εταιρεία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε. και συγκεκριμένα, παραχωρούν το αποκλειστικό δικαίωμα αντιγραφής, ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε υλικό, πώλησης, παραχώρησης σε τρίτους, δημοσίευσης, αναπαραγωγής, δημόσιας εκτέλεσης, διασκευής, ενσωμάτωσης σε υλικούς φορείς ήχου και ήχου και εικόνας και εν γένει εμπορικής εκμετάλλευσης με ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς εδαφικό και χρονικό περιορισμό. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο νικητής δεν θα λάβει οιαδήποτε αμοιβή για την αναπαραγωγή, ανάρτηση του έργου ή και την αναπαραγωγή αυτού μέσω του σταθμού ή και τρίτων συνεργαζόμενων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και εν γένει την καθ΄οιονδήποτε τρόπο εμπορική του εκμετάλλευση, ούτε δικαιούται οποιουδήποτε είδους αμοιβή για την ανάρτηση της φωτογραφίας σε εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού ή ακόμη και σε προωθητικά ή διαφημιστικά μηνύματα παραγωγής του σταθμού και στην χρήση της φωτογραφίας (selfie) από την εταιρεία σε οποιοδήποτε μέσο κατά την ανέλεγκτη κρίση της χωρίς χρονικό και εδαφικό περιορισμό.  Περαιτέρω αναγνωρίζουν ότι ενδεχομένως η φωτογραφία  τους να χρησιμοποιηθεί από το σταθμό κατά την παραγωγή μηνύματος για την έναρξη εκπομπών του σταθμού ή σήματος  του σταθμού και να ενταχθεί στο πρόγραμμά του παραιτούμενοι από κάθε αμοιβή για την ένταξη και την αναπαραγωγή οποτεδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο μερικά ή συνολικά και συγκεκριμένα, παραχωρούν το αποκλειστικό δικαίωμα εκτύπωσης, αντιγραφής, ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε υλικό, πώλησης, παραχώρησης σε τρίτους και εν γένει εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς εδαφικό και χρονικό περιορισμό. 

12. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τα τελικά αποτελέσματα με την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισμού “MTV TRIVIA” κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με επιμέλεια του MTVGreece στο τηλέφωνο που έχουν  δηλώσει ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η MTVGreece δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή μη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Η MTVGreece διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο του νικητήαφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. 

13.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό “MTV TRIVIA” προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.mtvgreece.gr οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την MTVGreece  προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και μπορεί να τα παραχωρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη  βούλησή της στις συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι\' αυτό με επιστολή τους στην εταιρεία MTVGreece.  

15. Οι Συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην MTVGreece έχουν το δικαίωμα είτε να αποδέχονται και να συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία και συνεργαζόμενες για τον παρόντα διαγωνισμό εταιρείες, για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, είτε να αρνούνται την ανωτέρω υπηρεσία κατά την ανέλεγκτη κρίση τους.

16. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στο site www.mtvgreece.gr. Η MTVGreece δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση αφού δημοσιεύσει άμεσα κάθε τροποποίηση με κάθε εύλογο τρόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Ναυαρίνου 15, 2106871108/6947678049). 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩN   ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ

Αποδέχομαι

Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 31 Ιούλιος 2014 03:00

Log in or create an account